zabbix触发器和依赖关系简单说明

用户登录数量举例:

 

 

 

依赖关系:

 

触发器A      监控数据库状态

触发器B      监控web状态码 200

这种情况当数据库出现异常时,两个报警都会触发,造成不必要的报警

此时在触发器B中设置依赖触发器A

就只有在触发器A正常时,触发器B才会报警

当触发器A报警,触发器B则不会报警

相关文章

发表新评论